JAVNE KONSULTACIJE: Nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine/općine Glamoč 2023.-2027

U skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 32/17), Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09), Statutom Opštine Glamoč – prečišćeni tekst („Narodne novine opštine Glamoč“, broj: 1/15) i Poslovnikom o radu Opštinskog vijeća Glamoč („Narodne novine opštine Glamoč“, broj: 03/22), Opštinsko vijeće Glamoč na 27. sjednici održanoj dana 28.12.2023. godine je usvojilo nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine/općine Glamoč 2023.-2027.

Pozivaju se sve zainteresovane strane da se uključe i daju svoje komentare, prijedloge i sugestije na dokument, te ih dostave na predviđenom obrascu do 08.02.2024. godine u pisanoj formi na adresu Opštine Glamoč: Nikole Bojinovića 6, 80230 Glamoč ili elektronskim putem na email: info@opstinaglamoc.ba.

NAPOMENA: Komentari, prijedlozi i sugestije neće biti razmatrani ukoliko se ne dostave na predviđenom obrascu.

Nacrt Strategije i obrazac za dostavljanje komentara možete preuzeti u nastavku: