Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija opštinskog organa uprave, vrste organizacionih jedinica i djelokrug rada organizacionih jedinica

Opštinski načelnik: Nebojša Radivojša (SNSD)

Sekretarica kabineta opštinskog načelnika: Lazarela Duvnjak

Tel: 034/206-166 
Fax: 034/206-153

Za vršenje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih, upravnih i drugih stručnih poslova obrazuju se osnovne organizacione jedinice i to:

Kabinet opštinskog načelnika

U kabinetu opštinskog načelnika obavljaju se normativno-pravni  i administrativno-tehnički poslovi koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije opštinskog načelnika; vodi se evidencija i čuvaju originali potpisa i drugih akata opštinskog načelnika; vrše se poslovi koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi vezani za dolazak pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva

Šef kabineta opštinskog načelnika: XXX

Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove​

a) Unutrašnja organizacija službe:

Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

b) Djelokrug rada službe:

 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 • izrada nacrta , prijedloga budžeta i rebalansa,
 • izrada periodičnih i godišnjih obračuna, izvještaja o izvršenju budžeta,
 • izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije iz oblasti privrede i finansija,
 • izrada nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata iz djelokruga rada službe,
 • praćenje i proučavanje stanja iz oblasti privrede i finansija, odnosno ostvarivanje kontakata sa privrednim i drugim subjektima,
 • predlaganje mjera za unapređenje stanja u ovim oblastima,
 • vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • provođenje politike i smjernica javnih finansija,
 • vođenje registra samostalnog preduzetništva i prevozničke djelatnosti,
 • koordiniranje, priprema i izrada opštinske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja opštine koji konkurišu potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • praćenje i primjena zakonskih i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, stočarstva, vodoprivrede i šumarstva,
 • poslove inspekcijskog nadzora u okviru zakonskih nadležnosti iz oblasti trgovine, komunalno-sanitarne oblasti, poljoprivrede, urbanizma i građevine,
 • izdavanje uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje MTU za obavljanje privredne djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnom postupku i o drugim pitanjima iz nadležnosti Službe.
Pomoćnik načelnika: Slobodan Lovre
Tel: 034/206-164
Fax: 034/206-153

Služba za stambeno – komunalne poslove, obnovu i razvoj, geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

a) Unutrašnja organizacija službe

Služba za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj, geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

b) Djelokrug rada službe

 • priprema i izrada nacrta, prijedloga opštinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti službe,
 • vođenje evidencije o stambenom fondu,
 • izrada planova izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata,
 • izrada i realizacija planova, programa i projekata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja,
 • utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova,
 • poslovi iz komunalne oblasti,
 • priprema i izrada nacrta i prijedloga opštinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
 • prenošenje projekata na teren,
 • vođenje upravnog postupka oko povrata nekretnina i postupke iz nadležnosti Službe,
 • vršenje kontrole i nadzora nad korišćenjem stanova, poslovnih prostora i nekretnina u vlasništvu opštine,
 • vršenje upravno-pravnih poslova u oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • kontrola i pregled komunalnih objekata i uređaja i dobara u opštoj upotrebi.
Pomoćnik načelnika: Bojana Bikić-Vuleta Tel: 034/206-152 Fax: 034/206-153

Služba za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove,

a) Unutrašnja organizacija službe:

Služba za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

b) Djelokrug rada službe:

 • sprovođenje i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službe,
 • pripremanje stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službe,
 • izrada analiza, izvještaja, te vođenje statističkih podataka u oblasti opšte uprave i društvenih djelatnosti,
 • izrada nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata iz djelokruga rada službe,
 • vršenje poslova koji su stavljeni u nadležnosti lokalne samouprave iz oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, medija i sl.,
 • izrada nacrta pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa,
 • izrada planova i programa u vođenju kadrovske politike, kao i vođenje personalnih poslova,
 • poslovi upravnog rješavanja u upravnim stvarima iz djelokruga opšte uprave,
 • poslovi prijemne kancelarije i arhive,
 • poslovi matičara,
 • operativno-tehnički, pomoćno-tehnički poslovi (kao što su poslovi održavanja opštinske zgrade i instalacija, obezbjeđenje opštinske zgrade, održavanje čistoće),
 • poslovi koordinacije za MZ-e,
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonskim propisima.
Pomoćnik načelnika: XXX
Tel: 034/206-169
Fax: 034/206-153

Služba civilne zaštite i vatrogastva

a) Unutrašnja organizacija službe:

Služba civilne zaštite i vatrogastva u svom sastavu nema unutrašnju organizacionu jedinicu

b) Djelokrug rada službe

U službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavljaju se  poslovi iz oblasti organizovanja pripreme i provođenja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji se odnose na:izvršavanje propisa koji se odnose na civilnu zaštitu; organizaciju, koordinaciju i izradu planskih dokumenata (procjenu ugroženosti, program razvoja zaštite i spašavanja, predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća); izrada nacrta i prijedloga opštinskih propisa i drugih akata iz djelokruga rada službe, organizuje i prati pripreme i opremanje materijalno-tehničkim sredstvima  struktura civilne zaštite i drugih subjekata za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, kao i iz oblasti zaštite od požara; poslove zaštite od minsko eksplozivnih sredstava; obavlja stručne i organizacione poslove osmatranja i uzbunjivanja; vodi propisane evidencije ljudstva i MTS-a, obavlja i druge pozitivnim propisima utvrđene poslove.

Pomoćnik načelnika: Branko Radoja
Tel: 034/206-154
Fax: 034/206-153