Usvojena Strategija ruralnog razvoja općine Glamoč 2023.-2027. godine

Općinsko vijeće Glamoč na 29. sjednici održanoj dana 26.03.2024. godine jednoglasno je usvojilo Strategiju ruralnog razvoja općine Glamoč 2023.-2027. godine.

U okviru projekta „Održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine područja s prirodnim ograničenjima u Bosni i Hercegovini” („Sustainable economic development and enviromental protection of Areas with Natural Constraints in Bosnia and Herzegovina“, ANC-BiH) koji je financiran od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije, preko Italijanske agencije za razvoj i suradnju (AICS) i koji implementira Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut – Bari (CIHEAM Bari) u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, općina Glamoč je izabrana kao jedno od prioritetnih područja u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje će se odvijati realizacija dijela projektnih aktivnosti.

Glavni cilj projekta je identifikacija i promocija poljoprivrednih područja s prirodnim ograničenjima (ANC), kako je definirano Uredbom Europske Unije (EU 1305/2013), promovirajući akcije zasnovane na ekološkoj efikasnosti, inovacijama, jednakim mogućnostima svih učesnika u sektoru poljoprivrede i zaštiti životne sredine kroz aktiviranje, podršku i konsolidaciju održivih ruralnih praksi. U okviru projekta je počeo proces izrade Strategije ruralnog razvoja Općine Glamoč za period 2023.-2027. godine i planiranja infrastrukturnih potreba, odnosno ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor. Strategiju je izradio općinski lokalni akcioni tim imenovan rješenjem opštinskog načelnika broj: 01-24-1-141/23 od 03.03.2023. godine u suradnji sa ekspertskim timom ANC projekta: dr. sc. Suzanom Madžarić, koordinatoricom projekta ANC BiH, dr. sc. Omerom Kurtovićem, direktorom Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i dr. sc. Markom Ivankovićem, direktorom Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Kroz proces strateškog planiranja, a na osnovu analize stanja identifikovane su ključne snage i slabosti, te prijetnje i prilike na osnovu kojih je postavljena vizija i ciljevi za ostvarivanje, te mjere kroz koje će se dostići definisani ciljevi ruralnog razvoja za razdoblje 2023. do 2027. godine.

Strategiju i Odluku o usvajanju možete preuzeti u nastavku: