Организациона структура

Унутрашња организација општинског органа управе, врсте организационих јединица и дјелокруг рада организационих јединица

Општински начелник: Небојша Радивојша (СНСД)

Стручни сарадник за послове протокола: Лазарела Дувњак

Тел: 034/206-166

Факс: 034/206-153

Е-пошта: info@opstinaglamoc.ba

За вршење истоврсних, сродних и међусобно повезаних, управних и других стручних послова образују се основне организационе јединице и то:

Кабинет општинског начелника

У кабинету општинског начелника обављају се нормативно-правни  и административно-технички послови који су у непосредној вези са вршењем функције општинског начелника; води се евиденција и чувају оригинали потписа и других аката општинског начелника; врше се послови који се односе на припрему и остваривање контаката са гостима, послови везани за долазак појединаца и група из земље и иностранства

Шеф кабинета општинског начелника: XXX

Служба за привреду, финансије и инспекцијске послове

а) Унутрашња организација службе:

Служба за привреду, финансије и инспекцијске послове у свом саставу нема унутрашњих организационих јединица.

б) Дјелокруг рада службе:

 • израда анализа, извјештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала
 • израда нацрта , приједлога буџета и ребаланса,
 • израда периодичних и годишњих обрачуна, извјештаја о извршењу буџета,
 • израда аналитичких, информативних и других материјала у оквиру прописане методологије из области привреде и финансија,
 • израда нацрта и приједлога општинских прописа и других аката из дјелокруга рада службе,
 • праћење и проучавање стања из области привреде и финансија, односно остваривање контаката са привредним и другим субјектима,
 • предлагање мјера за унапређење стања у овим областима,
 • вођење књиговодствене евиденције из области рачуноводства, платног промета и благајничког пословања,
 • провођење политике и смјерница јавних финансија,
 • вођење регистра самосталног предузетништва и превозничке дјелатности,
 • координирање, припрема и израда општинске развојне стратегије, појединачних планова и пројеката развоја општине који конкуришу потенцијалним инвеститорима, донаторима и надлежним органима,
 • праћење и примјена законских и других прописа из области пољопривреде, сточарства, водопривреде и шумарства,
 • послове инспекцијског надзора у оквиру законских надлежности из области трговине, комунално-санитарне области, пољопривреде, урбанизма и грађевине,
 • издавање увјерења о којима се води службена евиденција,
 • израда појединачних управних аката, одобрења за рад и утврђивање МТУ за обављање привредне дјелатности правних и физичких лица у складу са законом,
 • рјешавање у првом степену у управном поступку и о другим питањима из надлежности Службе.

Помоћник начелника: Ђурђица Чегар, в. д. помоћника

Тел: 034/206-162

Факс: 034/206-153

Служба за стамбено – комуналне послове, обнову и развој, геодетске, имовинско-правне послове и катастар некретнина

а) Унутрашња организација службе

Служба за стамбено-комуналне послове, обнову и развој, геодетске, имовинско-правне послове и катастар некретнина у свом саставу нема унутрашњих организационих јединица.

б) Дјелокруг рада службе:

  • припрема и израда нацрта, приједлога општинских прописа и других аката из надлежности службе,
  • вођење евиденције о стамбеном фонду,
  • израда планова изградње, обнове и реконструкције стамбених објеката,
  • израда и реализација планова, програма и пројеката из области урбанизма, просторног уређења и грађења,
  • утврђивање урбанистичко-техничких услова,
  • послови из комуналне области,
  • припрема и израда нацрта и приједлога општинских прописа из области имовинско-правних односа и катастра некретнина,
  • преношење пројеката на терен,
  • вођење управног поступка око поврата некретнина и поступке из надлежности Службе,
  • вршење контроле и надзора над коришћењем станова, пословних простора и некретнина у власништву општине,
  • вршење управно-правних послова у области имовинско-правних односа,
  • контрола и преглед комуналних објеката и уређаја и добара у општој употреби.

  Помоћник начелника: Бојана Бикић-Вулета

  Тел: 034/206-152

  Факс: 034/206-153

Служба за општу управу, друштвене дјелатности, стручне и заједничке послове,

а) Унутрашња организација службе

Служба за општу управу, друштвене дјелатности, стручне и заједничке послове у свом саставу нема унутрашњих организационих јединица.

б) Дјелокруг рада службе

 • спровођење и извршавање закона, других прописа и општих аката из надлежности службе,
 • припремање стручних мишљења и објашњења за примјену закона, других прописа и општих аката из надлежности службе,
 • израда анализа, извјештаја, те вођење статистичких података у области опште управе и друштвених дјелатности,
 • израда нацрта и приједлога општинских прописа и других аката из дјелокруга рада службе,
 • вршење послова који су стављени у надлежности локалне самоуправе из области здравства, образовања, културе, спорта, медија и сл.,
 • израда нацрта појединачних аката који се односе на права, дужности и одговорности државних службеника и намјештеника из радног односа или у вези радног односа,
 • израда планова и програма у вођењу кадровске политике, као и вођење персоналних послова,
 • послови управног рјешавања у управним стварима из дјелокруга опште управе,
 • послови пријемне канцеларије и архиве,
 • послови матичара,
 • оперативно-технички, помоћно-технички послови (као што су послови одржавања општинске зграде и инсталација, обезбјеђење општинске зграде, одржавање чистоће),
 • послови координације за МЗ-е,
 • обављање и других послова у складу са законским прописима.

Помоћник начелника: Гордана Ракуљ, в.д. помоћника

Тел: 034/206-169

Факс: 034/206-153

Служба цивилне заштите и ватрогаства

а) Унутрашња организација службе:

Служба цивилне заштите и ватрогаства у свом саставу нема унутрашњу организациону јединицу

б) Дјелокруг рада службе

У служби за цивилну заштиту и ватрогаство обављају се  послови из области организовања припреме и провођења заштите и спашавања људи и материјалних добара од природних и других несрећа који се односе на:извршавање прописа који се односе на цивилну заштиту; организацију, координацију и израду планских докумената (процјену угрожености, програм развоја заштите и спашавања, предлаже план заштите и спашавања од природних и других несрећа); израда нацрта и приједлога општинских прописа и других аката из дјелокруга рада службе, организује и прати припреме и опремање материјално-техничким средствима  структура цивилне заштите и других субјеката за заштиту и спашавање људи и материјалних добара, као и из области заштите од пожара; послове заштите од минско експлозивних средстава; обавља стручне и организационе послове осматрања и узбуњивања; води прописане евиденције људства и МТС-а, обавља и друге позитивним прописима утврђене послове.

Помоћник начелника: Саладин Ковачевић

Тел: 034/206-154

Факс: 034/206-153