Ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Obavještavamo sve zainteresovane da je 14. novembra 2022. godine ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • Minimalan broj direktnih krajnjih korisnika u jednoj prijavi u LOT1, smanjen je sa minimalno pet na minimalno tri krajnja korisnika. U vezi sa ovom izmjenom urađene su i izmjene u tabeli bodovanja, vezano za bodovanje broja korisnika u jednoj prijavi;
  • Detaljno je opisano šta se podrazumijeva pod tradicionalnim zanatima u ovom javnom pozivu;
  • Iznos podrške za direktne korisnike u LOT 2 definisan je na način da je minimalni iznos podrške po jednom korisniku za LOT2 25000 KM;
  • Fizička lica, krajnji korisnici u LOT1 ne dostavljaju dokument pod brojem 17 (upotrebna dozvola za prostor u kojem se vrši proizvodnja, prerada i pružanje usluga);
  • Rok za podnošenje prijava produžen je na 28.12.2022. godine do 15.00 sati;
  • Rok za postavljanje dodatnih pitanja produžen je do 23.12.2022. godine;
  • U prilozima 3-1, 3-2 i 4 (Budžeti projekata direktnih korisnika za LOT1 i LOT2, te Ukupni budžet projekta) izvršene su tehničke izmjene i ispravke pojedinih formula. Ove izmjene su isključivo tehničkog karaktera i ne mijenjaju odredbe Smjernica javnog poziva


Javni poziv zajedno sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 28.12.2022. godine do 15:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.  

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.