Informacija o kvaliteti vode za piće

Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sektor zdravstvene ekologije – Služba za laboratorijska ispitivanja OJ Mostar, je izvršila mikrobiološku, hemijsku i analizu na radioaktivnost uzoraka vode iz gradskog vodovoda u Glamoču uzetih 16.10.2023. godine. Prema rezultatima ovih analiza VODA ZA PIĆE ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. glasnik BiH“, br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).