JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPŠTINI GLAMOČ

Na osnovu čl. 34. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Glamoč, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Opštini Glamoč

01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina.

Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu FBiH – www.adsfbih.gov.ba, službenoj internet stranici Vlade Kantona 10 – www.vladahbz.com i službenoj internet stranici Opštine Glamoč – www.opstinaglamoc.ba u sekciji “Javni pozivi”.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objavljivanja javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije (20.05.2021. g.).