Konkurs za dodjelu i prodaju stanova

Na temelju člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (”Službene novine FBiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 1. Pravilnika o dodjeli i prodaji stanova na kojima općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje broj: OV-01-02-16/11 od 21.02.2011. godine, člana 2. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli i prodaji stanova na kojima općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje broj:OV-01-02-101/12 od 13.07.2012. godine, člana 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju stanovima broj: OV-01-02-43/10 od 31.03.2010. godine, Odluka o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju stanovima broj: OV-01-02-130/12 od 18.09.2012. godine i broj: OV- 01-02-217/13 od 26.11.2013.godine, Odluke o rasporedu stanova po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o dodjeli i prodaji stanova na kojima općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje broj: OV-01-02-53/11 od 29.11.2011. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu stanova po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o dodjeli i prodaji stanova na kojima općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje broj: OV-01-02-95/12 od 13.07.2012. godine, Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu i prodaju stanova na kojima Općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje broj: OV-01-02-01-134/21 od 28.07.2021. godine, te člana 32. Statuta općine Glamoč – Prečišćeni tekst (”Narodne novine općine Glamoč”, broj:1/15) Općinski Načelnik, raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu i prodaju stanova

I Raspisuje se konkurs za dodjelu i prodaju stanova na kojima Općina Glamoč ima pravo davatelja stana na korištenje i to slijedećih stanova:

1. Stan u ulici Dalmatinska bb, zgrada L-III, garsonijera, ulaz 1, sprat 3, stan broj 402, garsonijera površine 24,23 m2.

2. Stan u ulici Dalmatinska bb, u Glamoču, broj zgrade L-II, broj stana 400, prizemlje, ulaz 2, garsonijera površine 24,23 m2 .

3. Stan u ulici Dalmatinska bb, zgrada L-21, ulaz 1, prizemlje, stan broj 371, jednosoban površine 41 m2.

4. Stan u ulici Junuza Duruta bb, zgrada broj 44 (soliter) ulaz 1, sprat 6, stan broj 268, dvosoban površine 60 m2.

II Kriteriji za dodjelu i prodaju stanova na temelju kojih će biti utvrđena lista prioriteta su: stambena situacija, broj članova domaćinstva, duljina radnog staža.

III Uz prijavu za konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Ovjerenu izjavu o neposjedovanju valsništva nad stanom ili kućom u BiH,
  2. Ovjerenu izjavu da ne koristi tuđu imovinu na teritoriji BiH,
  3. Uvjerenje o prebivalištu, (original)
  4. Dokaz o dužini radnog staža, (original)
  5. Kućnu listu, (original)
  6. Izvod iz MKR za djecu, (original)
  7. Kopije ličnih karata za punoljetne članove domaćinstva.(ovjerene)

IV Način plaćanja

Plaćanje cijene  stana vrši se novcem – gotovinski u 1 (jednoj ) rati.

Cijenu stana čini građevinska vrijednost stana korigirana koeficijentom položajne pogodnosti.

Građevinska cijena stana je 600,00 KM po m2.

Kod utvrđivanja cijene stana primjenjuje se koeficijent položajne pogodnosti stana u rasponu od 0,60 do 1,00 utvrđen propisom vlade  FBiH.

V Ukoliko dva ili više lica , na temelju kriterija i mjerila, imaju istui broj bodova prednost ima lice koje ima djecu mlađeg uzrasta.

VI Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir za razmatranje i bodovanje.

VII Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

VIII Prijave sa propisanom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte  na adresu: Općina Glamoč, Nikole Bojinović bb, s naznakom ”Prijava na konkurs za dodjelu i prodaju stanova – ne otvaraj”

Broj,01-19-12-  305  /22

Dana, 06.04.2022 godine                                                                   Opštinski  načelnik

                                                                                                           Nebojša Radivojša, s.r.