Odluke o ustupanju i dodjeli prostorija za potrebe Centra za socijalni rad Glamoč

Opština Glamoč će u saradnji s UNDP-om realizovati projekte vezano za poboljšanje uslova rada ustanove Centar za socijalni rad Glamoč.

Projekti se odnose na renoviranje prostorija Centra, na adresi Dalmatinska 7, te renoviranje sigurnog stana, na adresi Junuza Duruta 5.

Vezano za gore navedeno Opštinsko vijeće Glamoč donijelo je sledeće Odluke:

  1. Odluku o ustupanju stana u vlasništvu Opštine Glamoč na korištenje Centru za socijalni rad Glamoč za potrebe privremenog smještaja osoba izloženih nasilju u porodici,
  2. Odluku o dodjeli poslovnih prostorija u vlasništvu Opštine Glamoč na korištenje.