Конкурс за додјелу и продају станова

На основу члана 15. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији БиХ (“Службене новине ФБиХ“, број: 49/06 и 51/09), члана 1. Правилника о додјели и продаји станова на којима општина Гламоч има право даваоца стана на кориштење број: ОВ-01-02-16/11 од 21.02.2011. године, члана 2. Правилника о измјени и допуни Правилника о додјели и продаји станова на којима општина Гламоч има право даваоца стана на кориштење број: ОВ-01-02-101/12 од 13.07.2012. године, члана 1. Одлуке о управљању и располагању становима број: ОВ-01-02-43/10 од 31.03.2010. године, Одлука о допуни Одлуке о управљању и располагању становима број: ОВ-01-02-130/12 од 18.09.2012. године и број: ОВ- 01-02-217/13 од 26.11.2013. године, Одлуке о распореду станова по критеријима утврђеним Правилником о додјели и продаји станова на којима Општина Гламоч има право даваоца стана на кориштење број: ОВ-01-02-53/11 од 29.11.2011. године, Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о распореду станова по критеријима утврђеним Правилником о додјели и продаји станова на којима Општина Гламоч има право даваоца стана на кориштење број: ОВ-01-02-95/12 од 13.07.2012. године, Одлуке о расписивању конкурса за додјелу и продају станова на којима Општина Гламоч има право даватеља стана на кориштење број: ОВ-01-02-01-134/21 од 28.07.2021. године, те члана 32. Статута општине Гламоч – Пречишћени текст (“Народне новине опћине Гламоч“, број:1/15) Општински Начелник, расписује:

К  О  Н  К  У  Р  С

за додјелу и продају станова

I Расписује се конкурс за додјелу и продају станова на којима Општина Гламоч има право даваоца стана на кориштење и то слиједећих станова:

1. Стан у улици Далматинска бб, зграда L-III, гарсонијера, улаз 1, спрат 3, стан број 402, гарсонијера површине 24,23m2.

2. Стан у улици Далматинска бб, у Гламочу, број зграде L-II, број стана 400, приземље, улаз 2, гарсонијера површине 24,23 m2 .

3. Стан у улици Далматинска бб, зграда L-21, улаз 1, приземље, стан број 371, једнособан површине 41 m2.

4. Стан у улици Јунуза Дурута бб, зграда број 44 (солитер) улаз 1, спрат 6, стан број 268, двособан површине 60 m2.

II Критерији за додјелу и продају станова на темељу којих ће бити утврђена листа приоритета су: стамбена ситуација, број чланова домаћинства, дужина радног стажа.

III Уз пријаву за конкурс кандидати су дужни приложити слиједећу документацију:

  1. Овјерену изјаву о непосједовању валсништва над станом или кућом у БиХ,
  2. Овјерену изјаву да не користи туђу имовину на територији БиХ,
  3. Увјерење о пребивалишту (оригинал),
  4. Доказ о дужини радног стажа (оригинал),
  5. Кућну листу (оригинал),
  6. Извод из МКР за дјецу (оригинал),
  7. Копије личних карата за пунољетне чланове домаћинства (овјерене).

IV Начин плаћања

Плаћање цијене  стана врши се новцем – готовински у 1 (једној) рати.

Цијену стана чини грађевинска вриједност стана коригована коефицијентом положајне погодности.

Грађевинска цијена стана је 600,00 КМ по m2.

Код утврђивања цијене стана примјењује се коефицијент положајне погодности стана у распону од 0,60 до 1,00 утврђен прописом владе  ФБиХ.

V Уколико два или више лица , на темељу критерија и мјерила, имају истуи број бодова предност има лице које има дјецу млађег узраста.

VI Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир за разматрање и бодовање.

VII Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу.

VIII Пријаве са прописаном документацијом доставити лично или путем поште  на адресу: Општина Гламоч, Николе Бојиновића бб, с назнаком “Пријава на конкурс за додјелу и продају станова – не отварај“

Број, 01-19-12-305/22 Општински начелник

Дана, 06.04.2022. године                                                                  Небојша Радивојша, с.р.