Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Rješenjem Općinskog vijeća broj: OV-01-02-01-79/21 od 31.03.2021. godine utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja pješačke staze u ulici Bratstva i jedinstva, na cesti M15_D07, stacionaža 9+250 – 10+500 opština Glamoč, te se u svrhu istog može pristupiti potpunom izvlaštenju nekretnina za pješačku stazu u K.O. Glamoč

U svrhu realizacije izgradnje pješačke staze u ulici Bratstva i jedinstva, na cesti M15_D07, stacionaža 9+250 – 10+500, Općina Glamoč će provesti postupak eksproprijacije na projektovanoj trasi, uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji (“Službene novine FBiH” broj: 70/07, 36/10 i 25/12). S tim u vezi, a radi sporazumnog pribavljanja nekretnine, pozivaju se posjednici (korisnici) nekretnina da se jave lično u prostorije Službe za stambeno komunalne poslove, obnovu i razvoj, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Opštine Glamoč ili putem telefona 034/206-152, svakim radnim danom od 08 do 15 sati, u roku od 30 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, kako bi se pristupilo pokušaju sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad nekretninom.

Korisnik eksproprijacije je Opština Glamoč

Posjednici nekretnine dužni su predočiti lični identifikacijski dokument, izvode iz posjedovnih listova, odnosno svu dokumentaciju kojom raspolažu, a kojom  dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na istoj. Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ukoliko se posjednici navedenih nekretnina u ostavljenom roku, ne jave  na ovaj Javni oglas, smatrati će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na nekretninama. Eksproprijacija će se izvršiti redovnim postupkom eksproprijacije pred opštinskim organom uprave, a po prijedlogu Korisnika eksproprijacije Opštine Glamoč, i to sa licima:

  • Sa kojima se ne postigne sporazum o prijenosu prava vlasništva na nekretninom,
  • Koji se u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas.

Tekst Javnog oglasa sa podatcima o vlasnicima i katastarskim česticama možete preuzeti u sekciji „Javni pozivi“.