Јавни оглас ради споразумног прибављања некретнина

Рјешењем Општинског вијећа број: ОВ-01-02-01-79/21 од 31.03.2021. године утврђено је да је од јавног интереса изградња пјешачке стазе у улици Братства и јединства, на цести М15_Д07, стационажа 9+250 – 10+500 општина Гламоч, те се у сврху истог може приступити потпуном извлаштењу некретнина за пјешачку стазу у К.О. Гламоч

У сврху реализације изградње пјешачке стазе у улици Братства и јединства, на цести М15_Д07, стационажа 9+250 – 10+500, Општина Гламоч ће провести поступак експропријације на пројектованој траси, уз исплату одговарајућих накнада у складу са Законом о експропријацији (“Службене новине ФБиХ” број: 70/07, 36/10 и 25/12). С тим у вези, а ради споразумног прибављања некретнине, позивају се посједници (корисници) некретнина да се јаве лично у просторије Службе за стамбено комуналне послове, обнову и развој, геодетске, имовинско правне послове и катастар некретнина Општине Гламоч или путем телефона 034/206-152, сваким радним даном од 08 до 15 сати, у року од 30 дана од објављивања овог Јавног позива, како би се приступило покушају споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнином.

Корисник експропријације је Општина Гламоч

Посједници некретнине дужни су предочити лични идентификацијски документ, изводе из посједовних листова, односно сву документацију којом располажу, а којом  доказују своја законом заснована права на истој. Документација се доставља у оригиналу или овјереној копији.

Уколико се посједници наведених некретнина у остављеном року, не јаве  на овај Јавни оглас, сматрати ће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање питања стицања права власништва на некретнинама. Експропријација ће се извршити редовним поступком експропријације пред општинским органом управе, а по приједлогу Корисника експропријације Општине Гламоч, и то са лицима:

  • Са којима се не постигне споразум о пријеносу права власништва на некретнином,
  • Који се у остављеном року не јаве на овај оглас.

Текст Јавног огласа са податцима о власницима и катастарском честицама можете преузети у секцији „Јавни позиви“.